Проектът се осъществи с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Номер на договор: BG05M9OP001-1.003-0424-C02

Главна цел: създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица от тези най-уязвими групи като осигури достъп до заетост на безработни младежи на възраст до 29 г. вкл., както и на продължително безработни и/или неактивни лица, на възраст над 30 г. и/или безработни над 54 г.

Проектът следва да постигне: Включване в устойчива заетост и предоставяне на възможност за професионална реализация на 8 безработни и/или неактивни лица от целевата група по проекта за срок от 12 месеца. Създаване на качествени условия на труд за новоразкрити работни места. Мотивация за активно включване и създаване на възможност за повишаване на конкурентоспособността и пригодността за заетост на наети по проекта лица. Прозрачност и законност на проектните дейности и популяризиране ролята на ЕСФ и ОПРЧР 2014-2020 за реализацията им. За постигане на поставените цели и планираните резултати ще бъдат изпълнени следните дейности и мерки: 1. Подбор и наемане на 8 безработни и/или неактивни лица за срок от 12 месеца; 2. Включване в професионално обучение на до 2 наети по проекта лица; 3. Оборудване на шест новооткрити работни места; 4. Застраховане на оборудване, закупено по проекта; 5. Мерки за информиране и публичност. 6. Организация и управление на проектните дейности.

Обща стойност: 141 824.00 лв., от които 120 550.40 лв. европейско и 21 273.60 лв. национално съфинансиране.

Начало на проекта: 16.08.2016 г.

Край на проекта: 16.11.2017 г.

Информация за постигнатите резултати при изпълнение на проекта:

• Разкрити 8 бр. нови работни места.

• Сключени 8 бр. трудови договори.

• Включени в заетост 8 безработни и/или неактивни лица (безработни младежи на възраст до 29 г. вкл. и продължително безработни и/или неактивни лица над 30 г. и/или безработни лица над 54 г.) за срок до 12 месеца.

• Двукратно увеличение на работната сила на дружеството, което доведе до подобряване конкурентоспособността на фирмата и нейните пазарни позиции и създаде предпоставки за дългосрочна устойчивост на работните места.

• Включени в професионално обучение двама служители, наети по проекта - Професия код: 482040 – Организатор уеб приложения, Специалност код: 4820401 Електронна търговия.

• Пълно оборудване, с оглед заложеното по проекта, на шест от разкритите по проекта работни места: двама - „търговски представители“, двама „организатори работа с клиенти (Интернет търговия)“, един "продавач, разносна търговия" и един "склададжия". Закупени и въведени в експлоатация са:

  • o моторни превозни средства, в т.ч.: лекотоварно МПС, тип „Ван“, 1 бр.; мотопед, тип "Скутер", до 50 куб. см., 2 бр.

  • o компютърно оборудване, в т.ч.: настолен компютър 1 бр., монитор 1 бр., лазерно мултифункционално печатащо устройство 1 бр., преносим компютър (лаптоп) 4 бр.

  • o софтуерни продукти: операционна система - 5 бр. и офис пакет (софтуер за текстообработка, таблици, презентации) – 3 бр., специализиран софтуер за организация на складовата дейност – 1 бр.

• 1 бр. застраховано имущество (лекотоварно МПС, тип „Ван“ - PEUGEOT PARTNER) за срок от 12 месеца.

• Осигурена прозрачност при реализирането на дейностите по проекта и разходването на предоставената безвъзмездна финансова помощ.

• Постигната информираност на обществеността и участващите в проекта лица относно изпълнените в рамките на проекта дейности и постигнатите резултати.

• Изработени: 1 бр. информационен плакат, формат А3, 13 бр. стикери, 200 бр. еко-тефтер, 200 бр. еко-моливи, 500 бр. текстилни торби, 50 бр. флаш памети, които са разпространени, сред клиентите на фирмата.